O soutěži

Inovační firma Moravskoslezského kraje 2017

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále též „vyhlašovatel soutěže“) vyhlašuje soutěž „Inovační firma Moravskoslezského kraje“ pro rok 2017. Soutěž je vyhlašována v kategorii malý a středník podnik a kategorii JUNIOR INOVÁTOR.
 

 

 • Vyhlášení soutěže                         28. března
 • Ukončení nominace                     1. září
 • Uzávěrka přihlášek                       15. září
 • Hodnocení odbornou porotou    18. září - 29. září
 • Hlasování veřejnosti                     18. září - 6. října
 • Natočení medailonků                    2. října - 18. října
 • Slavnostní vyhlášení vítěze           7. listopadu

KATEGORIE MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK

Oprávněnými žadateli jsou živnostníci, mikropodniky a malé a střední podniky dle definice Evropské komise, se sídlem v Moravskoslezském kraji. Obor jejich podnikání je libovolný, oprávněnými žadateli však nebudou obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.
Předmětem hodnocení jsou inovace výrobků, technologií a služeb (dále jen „produkty“), přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, technologie či služby, které byly umístěny na trh v předcházejících třech letech (od 28. 3. 2014 do 28. 3. 2017).

Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, technologie či služby, nebudou akceptovány pouze modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.), které nepřinášejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka.


V případě firem, které se zúčastnily soutěže v předcházejících letech 2013, 2014, 2015 a 2016 jsou podmínky účasti v tomto roce upřesněny následujícím způsobem:
a)    Firmy, které se umístily na prvních třech místech: účast je možná pouze v případě přihlášení jiného, nového nebo výrazně zdokonaleného produktu než v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti,
b)    Firmy, které se neumístily na prvních třech místech – mohou opětovně přihlásit produkty předložené v letech 2013, 2014, 2015 a 2016 za předpokladu splnění ostatních podmínek účasti.

 

Podané projekty budou v kategorii malý a střední podnik hodnoceny podle následujících kritérií:
a)    Stupeň inovace (novost produktu po technické/koncepční, funkční stránce a z hlediska přidané hodnoty pro zákazníka, v případě zdokonaleného produktu míra zdokonalení v uvedených kritériích oproti poslední předchozí verzi daného produktu bez ohledu na datum uvedení předchozí verze na trh;
b)    Uplatnitelnost na trhu (výčet a kvantita cílových zákazníků z hlediska geografického i z hlediska tržních segmentů, potenciál produktu ovlivňovat stávající trh/trhy, eventuálně schopnost vytvořit nový trh/trhy);
c)    Ekonomický dopad pro firmu (počet doposud prodaných kusů, návratnost investice, dopad produktu na růst obratu firmy, ziskovost/rentabilita produktu, snížení výrobních nákladů a zvýšení produktivity práce díky zavedení daného produktu, apod.);
d)    Sociálně-ekonomický dopad na Moravskoslezský kraj (počet nově vzniklých pracovních míst díky novému produktu v dané firmě, příp. i v dalších navazujících firmách, vliv produktu na zlepšení životního prostředí a celkové životní úrovně obyvatel v kraji, apod.);
e)    Další rozvojový potenciál inovace (další možnosti technického zdokonalení produktu a rozšiřování a zkvalitňování jeho funkčních modalit pro další zvyšování užitné hodnoty pro zákazníka).

Pro hodnocení projektů je ustavena odborná hodnotící komise. Jednotliví členové vyhodnotí doručené přihlášky dle výše stanovených kritérií a přiřadí ke každému kritériu od 1 (nejméně) do 5 (nejvíce) bodů. Maximální počet bodů k projektu od jednoho člena je tak 25. Zvítězí ten projekt, který získá největší průměrný počet bodů od všech hodnotitelů za výše stanovená kritéria.

Hodnocení může probíhá písemně. V případě situace, kdy dva a více projektů obdrží stejný průměrný počet bodů, vítězí ten projekt, který získá větší průměrný počet bodů za kritéria stupeň inovace a uplatnitelnost na trhu. Není-li možné určit výsledné pořadí tímto způsobem, zasedá odborná hodnotící komise a většinovým hlasováním rozhodne o výběru vítězného projektu.

Vítězná firma obdrží finanční odměnu ve výši 50 000,- Kč, firma na druhém místě získá finanční odměnu ve výši 30 000,- Kč, firma na třetím místě 10 000,- Kč.

Vítězná firma bude moci používat označení Inovační firma Moravskoslezského kraje roku 2017 (s uvedením kategorie) po dobu jednoho roku od udělení titulu, včetně loga, které bylo pro tuto soutěž vytvořeno.

Vítěz veřejného hlasování obdrží diplom bez finanční odměny.

Poskytnutí daru bude podmíněno splněním podmínek vyplývajících z Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a poskytnutím součinnosti oceněnou firmou ve smyslu § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění.

AUTORSKÁ PRÁVA
„Soutěžící prohlašuje, že má právo udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a že jeho udělením neporušuje autorská ani jiná práva třetích osob (dále jen „licence“).

Soutěžící uděluje Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, a Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168, (dále též "nabyvatel") licenci ve smyslu § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k užití obrazového materiálu sloužícího k propagaci produktu (jedná se především o fotografie přihlášeného produktu, propagační videa a jiná vyobrazení díla). Licence je poskytnuta bezúplatně ke všem způsobům užití dle § 12 odst. 4 a 5 autorského zákona, v časově (nejméně na dobu 5 let od vyhlášení výsledků soutěže), územně a množstevně neomezeném rozsahu, a to za účelem propagace Moravskoslezského kraje. Nabyvatel není oprávněn užívat obrazový materiál ke komerčním účelům a není oprávněn poskytnout licenci nebo ji postoupit třetí osobě bez souhlasu soutěžícího. Nabyvatel není povinen licenci využít.

Zasláním obrazového materiálu do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že obrazový materiál může být vystaven na webu soutěže a dále může být použit Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. v souladu s poskytnutou licencí k propagaci Moravskoslezského kraje, zejména zveřejněním v propagačních materiálech, v tisku apod.
Organizátor soutěže se zavazuje nepoužít obrazový materiál k jinému účelu než k účelu vymezenému v přihlášce a v těchto pravidlech soutěže.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace a propagace soutěže „Inovační firma Moravskoslezského kraje“, včetně zveřejnění jména a příjmení soutěžících, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ

V kategorii (malý a střední podnik) bude probíhat elektronicky hlasování veřejnosti. Obdržené hlasy budou sečteny a v kategorii bude vyhlášena jedna vítězná firma s největším získaným počtem hlasů. V případě, že dvě a více firem získají stejný nejvyšší počet hlasů, vítězem se stane firma, která získala vyšší počet bodů v rámci hodnocení odbornou hodnotící komisí. Nastane-li situace, že i v tomto případě mají dvě a více firem shodný počet bodů, bude postupováno dalším způsobem pro hodnocení odbornou hodnotící komisí.

Hlasovat může jakákoli fyzická osoba prostřednictvím on-line formuláře na http://inovacnifirma-msk.cz. Formulář bude zaktivněn v období od 18. září 2017 do 6. října 2017.

Každá fyzická osoba může přidělit pouze jeden hlas. Ve dnech od 9. října do 13. října 2017 bude náhodně vybrán jeden hlasující z řad všech hlasujících bez ohledu na to, pro jakou inovační firmu hlasoval a bude mu předán věcný dar.

JUNIOR INOVÁTOR 2017

Moravskoslezský kraj, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava (dále též „vyhlašovatel soutěže“) vyhlašuje soutěž „Inovační firma Moravskoslezského kraje“ pro rok 2017, v kategorii Junior inovátor.

Soutěž je vyhlašována pro tři stupně škol:

 • Kategorie 1: pro základní školy
 • Kategorie 2: pro střední školy
 • Kategorie 3: pro vysoké školy

Vyhlášení soutěže                          28. března

Uzavření příjmu přihlášek               30. června

Hodnocení odbornou porotou:       červenec - srpen

Slavnostní vyhlášení vítězů            7. listopadu

PODMÍNKY ÚČASTI, PŘEDMĚT HODNOCENÍ

PODKATEGORIE 1: ZÁKLADNÍ ŠKOLY / „ZLEPŠOVÁK ROKU“
Oprávněnými žadateli jsou základní školy se sídlem v Moravskoslezském kraji.
Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak žákovský tým ( 3 - 5 členný).
Předmětem hodnocení jsou zlepšováky/nápady žáků.  
Zlepšovák/nápad by se měl týkat níže uvedených témat a neměl by být starší 1 roku

 • Zlepšovák/nápad z oblasti přírodních věd
 • Zlepšovák/nápad z oblasti společenských věd
 • Zlepšovák/nápad z oblasti technické
 • Zlepšovák/nápad pro život obce
 • Zlepšovák/nápad pro rodinný život
 • Zlepšovák/nápad pro chod školy

PODKATEGORIE 2: STŘEDNÍ ŠKOLY
Oprávněnými žadateli jsou střední školy se sídlem v Moravskoslezském kraji. Do soutěže se mohou zapojit jak jednotlivci, tak studentský tým ( 3 - 5 členný).

Předmětem hodnocení jsou podnikatelské záměry/projekty týkajících se zdokonalení, resp. vylepšení stávajících výrobků, technologií či služeb. Podnikatelské záměry/projekty by neměly být starší 1 roku.

Téma je libovolné a výběr záleží na individuálním přístupu jednotlivce, resp. studentského týmu.
 
PODKATEGORIE 3: VYSOKÉ ŠKOLY
Oprávněnými žadateli jsou studenti (jednotlivci, případně maximálně 5 členný tým) prezenční formy studia vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která má sídlo v Moravskoslezském kraji.

Předmětem hodnocení jsou konkrétní projekty týkající se inovací výrobků, technologií či služeb, přičemž realizace projektu by neměla být starší 3 let.

Musí se jednat o zcela nové projekty, nebudou akceptovány modifikované produkty (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů, apod.).

 

Podané projekty budou hodnoceny podle následujících kritérií:

PODKATEGORIE 1: ZÁKLADNÍ ŠKOLY, „ZLEPŠOVÁK ROKU“
a)    Originalita a novost zlepšováku
b)    Kvalita zpracování zlepšováku
c)    Realizovatelnost zlepšováku
d)    Předložení prototypu např. formou fotografie, schématu, nákresu, papírového či jinak řešeného prototypu, u služby -  detailní popis služby vč. postupu poskytování služby.

PODKATEGORIE 2: STŘEDNÍ ŠKOLY

a)    Originalita projektového záměru
b)    Kvalita zpracování projektového záměru
c)    Realizovatelnost projektového záměru
d)    Potenciální rozvoj (budoucí trh, předpokládaný růst) projektového záměru

PODKATEGORIE 3: VYSOKÉ ŠKOLY

a)    Stupeň inovace projektu (novost produktu po technické/koncepční, funkční  stránce a z hlediska přidané hodnoty pro případného zákazníka)
b)    Originalita projektu
c)    Kvalita zpracování projektu
d)    Realizovatelnost projektu
e)    Potenciální rozvoj (budoucí trh, předpokládaný růst)

Pro hodnocení projektů je ustavena odborná hodnotící komise. Jednotliví členové vyhodnotí doručené přihlášky, kterým přiřadí body. Zvítězí ten projekt, který získá největší průměrný počet bodů od všech hodnotitelů za výše stanovená kritéria.

Hodnocení probíhá písemnou formou. V případě situace, kdy dva a více projektů obdrží stejný průměrný počet bodů, vítězí ten projekt, který získá větší průměrný počet bodů za kritérium realizovatelnost „zlepšováku“ (kategorie ZŠ), realizovatelnost projektového záměru a originalita (kategorie středních škol) a stupeň inovace a originalita (kategorie vysokých škol). Není-li možné určit výsledné pořadí tímto způsobem, zasedá odborná hodnotící komise a většinovým hlasováním rozhodne o výběru vítězného projektu.

 

 

CENA PRO VÍTĚZE

Vítězné týmy, resp. jednotlivci ve všech kategoriích obdrží věcnou hodnotnou odměnu.
Vítězné školy ve všech kategoriích budou moci používat označení Inovační firma Moravskoslezského kraje roku 2017 Junior Inovátor (s uvedením kategorie) po dobu jednoho roku od udělení titulu, včetně loga, které bylo pro tuto soutěž vytvořeno.
Předání cen proběhne v Ostravě v listopadu 2017 .

Při přihlášení méně než 3 soutěžících (tým/jednotlivec) v rámci každé kategorie si organizátor vyhrazuje právo nevyhlásit vítěze soutěže dané kategorie.

 AUTORSKÁ PRÁVA

„Soutěžící prohlašuje, že má právo udělit oprávnění k výkonu práva dílo užít ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a že jeho udělením neporušuje autorská ani jiná práva třetích osob (dále jen „licence“).
Soutěžící uděluje Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Agentuře pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava, IČ 47673168 (dále též "nabyvatel") licenci ve smyslu § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k užití obrazového materiálu sloužícího k propagaci produktu (jedná se především o fotografie přihlášeného produktu, propagační videa a jiná vyobrazení díla). Licence je poskytnuta bezúplatně ke všem způsobům užití dle § 12 odst. 4 a 5 autorského zákona, v časově (nejméně na dobu 5 let od vyhlášení výsledků soutěže), územně a množstevně neomezeném rozsahu, a to za účelem propagace Moravskoslezského kraje. Nabyvatel není oprávněn užívat obrazový materiál ke komerčním účelům a není oprávněn poskytnout licenci nebo ji postoupit třetí osobě bez souhlasu soutěžícího. Nabyvatel není povinen licenci využít.
Zasláním obrazového materiálu do soutěže soutěžící souhlasí s tím, že obrazový materiál může být vystaven na webu soutěže a dále může být použit Moravskoslezským krajem a Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. v souladu s poskytnutou licencí k propagaci Moravskoslezského kraje, zejména zveřejněním v propagačních materiálech, v tisku apod.
Organizátor soutěže se zavazuje nepoužít obrazový materiál k jinému účelu než k účelu vymezenému v přihlášce a v těchto pravidlech soutěže.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace a propagace soutěže „Inovační firma Moravskoslezského kraje“, včetně zveřejnění jména a příjmení soutěžících, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 

 

Back to Top